I Love You (2001)

Director : Hie-yong Moon
Genre : Fantastic Action
Cast : Nam-ju Kim as Hyun-su, Ji-ho Oh as Ji-hu, Seo-jin Lee as Jin-seong, Rin Seo as Yu-jin
Run Time : 90 min
Country : South Korea
Language : Korean