Manji (2006)

Director : Noboru Iguchi
Genre : Romance
Cast : YosiYosi Arakawa as Eijiro, Cosmosco as Sonoko, Fujiko as Mitsuko, Hironobu Nomura as Kenji, Jitsuko Yoshimura
Plot : Plot not found!!
Run Time : (min.) 90
Country : Japan
Company : Art Port

Manji (2006)
1 100% 5