Quiz King (2005)

Director : Seon-Dong Yun
Genre : Comedy
Cast : Suk-kyu Han as Jin-man, Jae-heon Jeong, Su-mi Kim as Jin-man`s mum, Hyeong-jin Kong as Young-seung, Hwa-seon Lee, Ju-hyeon Lee, Geon-il Park, Shin-ae Seo as Da-na, Eun-Kyung Shin as Soo-hee, Hyeon-hie Yeom
Run Time : South Korea:107 min
Filming Locations : South Korea
Country : South Korea
Language : Korean

Quiz King (2005)
User Vote