Arrow, the Ultimate Weapon (2011)

Director : Han-min Kim
Genre : Action, History
Cast : Hae-il Park as Nam-yi, Seung-yong Ryoo as Jyushinta, Mu-Yeol Kim as Seo-gun, Chae-won Moon as Ja-in, Han-wi Lee as Gap-yong, Gu-taek Kim as Kang-du, Kyeong-yeong Lee as Kim Mu-seon, Gi-woong Park as Prince Doreugon, Seung-joon Lee as Wanhan, Jae-goo Lee as Hu-man, No-shik Park as Jang-sun, Da-wit Lee as Young Nam-yi, Min-seo Jeon as Young Ja-in, Rye Hei Otani as Nogami, Hyeon-tae Kim as Hu Reu-gang, Tae-yeong Kang as Hu Ra-hu, Yeong-dong Mun as Wu Ring-ga, Ha-seok Jo as Yan Bu-reu, Gil-dong Kim as Pen-don, Je-woo Jeong as Gyo Chin-ka, Dong-goo Seo as Child, Geon-woo Ji as Naigada, Mun-jong Kim as Qing Officer, Hong-su Kim as Escort Officer, Jo Sin-je as Qing Messenger, Eunjin Kang as Eun-yi, Soon-woong Yoo as Pilgrim, Sang-hong Lee as Joseon Border Guard, Tae-hwan Choi as Qing Officer 3, Bon-jin Ku as Qing Officer 5, Sang-min Noh as Escort Guard 1, Sin-cheol Kang as Escort Guard 2, Eun-ah Jang as Gisaeng Girl 1, Mi-so Lee as Gisaeng Girl 2, Ji-hyeon Lee as Gisaeng Girl 3 Myeong-shin Park as Kim Mu-seon`s Wife, Seon-hoo Yoo as Sword Dancing Gisaeng Girl, Dong-hwan Yoon as Choi Pyeong-ryang
Run Time : South Korea:122 min | South Korea:128 min
Country : South Korea
Language : Korean
Set throughout the be a tower of potency to Manchu invasion of Korea, Nam Yi, the most excellent archer inside Korea, behave conscious critical the Qing Dynasty to excepting his younger cousin Ja In – who was dragged in variegated places by Manchurian.

Arrow, the Ultimate Weapon (2011)
User Vote